1. Concept

Vzw Veurne Toe koer, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Sint-Denisplaats 16 en met ondernemingsnummer 0607.985.904 organiseert vanaf mei 2017 een wedstrijd waarbij gedurende iedere maand een mooie prijzen prijzen (bv. fietsen, laptops) kunnen worden gewonnen. De prijzen worden uiterlijk in de loop van de voorafgaande maand bekendgemaakt op de website www.veurnetoekoer.be.
Deelname aan de wedstrijd gebeurt met een digitale klantenkaart, de Toekoer pas-kaart, waarmee digitale toekoer.punten worden verzameld voor de wedstrijd telkens er bij de deelnemende handelaars wordt gekocht of geconsumeerd.
Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit wedstrijdreglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze in de geest van dit reglement beslecht door de organisatoren.


2. Looptijd

De wedstrijd loopt gedurende een periode van vijf jaren, waarvan de start voorzien is op 28 mei 2017. Deze datum geldt onder voorbehoud van eventuele omstandigheden waardoor de wedstrijd later van start dient te gaan en waarbij in dat geval vijf jaren worden gerekend vanaf de latere startdatum.


3. Deelnemers

Iedere gezin (natuurlijke persoon) van de stad Veurne ontvangt in principe spontaan een Toekoer pas-kaart.

Alle andere natuurlijke personen vanaf 18 jaar kunnen gedurende de ganse looptijd van de wedstrijd een Toekoer pas-kaart aanvragen bij vzw Veurne Toe koer, bij de deelnemende handelaars of bij de dienst toerisme van de stad Veurne.
Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk na registratie van de deelnemer op de website www.veurnetoekoer.be of via de deelnemende handelaars. Indien u wenst deel te nemen, dient u uw adresgegevens en optioneel uw e-mailadres en telefoonnummer te registreren. Door de registratie, wordt de Toekoer pas-kaart geactiveerd.

De functie van de Toekoer pas-kaart is tweeledig: naast de mogelijkheid om met de Toekoer pas-kaart deel te nemen aan deze wedstrijd, kan iedere deelnemende handelaar een eigen actie aan de Toekoer pas-kaart verbinden. Huidig reglement regelt enkel deelname aan en organisatie van de wedstrijd en regelt niet eventuele eigen acties van individuele handelaars.

Enkel de deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem meegedeelde gegevens. vzw Veurne Toe koer kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer; dit geldt des te meer wanneer de meegedeelde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op het moment van de trekking. Indien de winnaar om welke reden dan ook niet kan worden geïdentificeerd of kan worden gecontacteerd, wordt gehandeld conform de bepaling “Afwezigheid van winnaar”.

Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding in van het wedstrijdreglement, alsook het akkoord dat het wedstrijdreglement door de organisatie indien nodig op elk ogenblik eenzijdig kan worden gewijzigd, alsook het akkoord met elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatie.

Werknemers en bestuursleden van vzw Veurne Toe koer kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.


4. Deelname

Deelname aan deze wedstrijd gebeurt door met de Toekoer pas-kaart digitale toekoer.punten in te zamelen. De deelnemer zamelt deze digitale toekoer.punten in door een aankoop te doen bij de deelnemende handelaars in Veurne of in de deelgemeenten van de stad Veurne of op de wekelijkse markt, alsook door een bestelling op café of restaurant.

De aard van de aankoop bepaalt het aantal digitale toekoer.punten dat men krijgt. Iedere handelaar wordt hiertoe ingedeeld in een sector, waarbij per sector het aantal digitale toekoer.punten per aankoop worden bepaald.

De deelnemer dient de Toekoer pas-kaart na elke aankoop te laten scannen bij de handelaar op een daarvoor voorziene tablet. Met de Toekoer pas-kaart kan men per handelaar slechts één maal per 24u deelnemen. De handelaar zal erop toezien dat er per aankoop slechts 1 kaart wordt gescand.

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.


5. Deelnemende handelaars

Alle deelnemende handelaars, met de indeling van iedere handelaar per sector, alsook het aantal digitale toekoer.punten dat per aankoop wordt toegekend, zullen vermeld staan op de website www.veurnetoekoer.be. De deelname van een handelaar kan wijzigen tijdens de duur van de wedstrijd.

De organisator deelt een handelaar naar eigen oordeel in per sector. Sectoren die niet werden opgesomd kunnen naar oordeel van de organisator verder worden aangemaakt en ingedeeld.

De indeling van iedere handelaar per sector, ziet er in grote lijnen als volgt uit:

1 digitale toekoer.punten: bakker, slager, café, boekenwinkel, fruitwinkel,stadsdiensten, interim, traiteur
2 digitale toekoer.punten: kapsalon, schoonheidssalon, drankenhandel,divers (Blokker, Action, enz,…)
3 digitale toekoer.punten: wellness, voeding, lingerie, speelgoed, markten
4 digitale toekoer.punten: kledij, schoenen, handtassen, medisch
5 digitale toekoer.punten: elektronische apparatuur, tuin, telecom
6 digitale toekoer.punten: interieur, financiële wereld, juwelen, brillen
7 digitale toekoer.punten: vastgoed, auto’s (ook alle autodealers buiten het centrum), reizen, meubels

Een handelaar kan geen digitale toekoer.punten verzamelen in zijn eigen zaak, noch zijn personeel, noch zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of familie in eerste rang. In geval de zaak wordt uitgebaat via een vennootschap, kan de zaakvoerder/bestuurder, noch zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of familie in eerste rang, noch het personeel, digitale toekoer.punten verzamelen in deze zaak. In geval de zaak behoort tot een keten, is deze uitzondering beperkt tot de uitbater, zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of familie in eerste rang of het personeel verbonden aan deze vestiging.

De deelnemende handelaars zullen erop toezien dat de tablet niet onbewaakt staat, doch zo dicht mogelijk langs de kassa, tenzij dit om gegronde (organisatorische) redenen niet mogelijk zou zijn en de tablet elders in de zaak (bv. aan de ingang) dient te worden geplaatst. In dit laatste geval dient de handelaar dit te kunnen verantwoorden ten aanzien van vzw Veurne Toe koer, die desgevallend verplaatsing van de tablet kan eisen. De tablet dient in ieder geval binnen in de zaak van de deelnemende handelaars te staan (dus niet op de parking of buiten op straat of op de stoep), op straffe van uitsluiting en schrapping van de aldaar verzamelde digitale toekoer.punten.

Bij een handelaar die naast een participatie aan de Toekoer pas-wedstrijd tevens een individuele eigen actie koppelt aan het gebruik van de Toekoer pas-kaart, wordt het aantal digitale toekoer.punten per aankoop verdubbeld.


6. Prijzenpot

6.1. Auto

Bij de start van de wedstrijd kan er één auto worden gewonnen. 

De naam van de deelnemende autodealer met deelnemend merk zal worden vermeld op de website www.veurnetoekoer.be.

Er zal duidelijk op de website van vzw Veurne Toe koer worden aangegeven welke de effectief te winnen auto is (met opgave van het automerk en het type auto), met vermelding van de catalogusprijs (zonder BTW) en het bedrag van de BTW.

De winnaar kan binnen de termijn en volgens de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement, afzien van het winnen van de auto.

Indien de winnaar kiest voor de auto, verbindt de winnaar zich ertoe een bedrag gelijk aan de BTW op de catalogusprijs van de te winnen auto te betalen.

Het integrale bedrag gelijk aan de BTW dient door de winnaar te worden betaald aan vzw Veurne Toe koer binnen de voorziene termijn, vóóraleer de auto zal worden afgeleverd.

De aan vzw Veurne Toe koer meegedeelde keuze voor de auto is onherroepelijk. Dit houdt in dat bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van het bedrag gelijk aan de BTW of enig ander bedrag waartoe de winnaar zou zijn gehouden, de winnaar onherroepelijk verondersteld wordt afstand te doen van zijn prijs, de organisator vrijgesteld is van de afgifte van de auto.

De organisatie komt niet tussen in andere afspraken die zouden worden gemaakt tussen de autodealer en de winnaar, bv. over bijkomende opties op de auto of een duurder model ten opzichte van de te winnen auto zoals vermeld op de website www.veurnetoekoer.be. De winnaar betaalt elke meerprijs zelf. vzw Veurne Toe koer kan in geen geval gehouden zijn tot betaling van een meerprijs ingevolge afwijkende afspraken tussen de autodealer en de winnaar.

Elke deelnemer kan gedurende de looptijd van deze wedstrijd slechts één keer een auto winnen. Indien een winnaar van een auto een tweede keer zou worden getrokken voor een auto, zal de prijs aan een goed doel worden geschonken (conform de bepaling “Afwezigheid van winnaar”).

De auto kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden tegen speciën of andere prijzen.


6.2. Andere prijzen

Naast de auto, kunnen maandelijks andere prijzen worden gewonnen, zoals een fiets of maandelijkse acties.

De prijzen zullen vermeld staan op de website van vzw Veurne Toe koer.

De prijzen kunnen in geen geval afgestaan of ingeruild worden tegen speciën of andere prijzen.


7. Trekking winnende nummers

Indien de prijs een auto betreft, zal onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder uit alle tijdens deze maand ingezamelde digitale toekoer.punten de winnaar van de auto en de winnaars van de andere prijzen getrokken (één winnend nummer per prijs). De gerechtsdeurwaarder maakt hiervan een proces-verbaal op.

De ingezamelde digitale toekoer.punten van de deelnemers op de Toekoer pas-kaart vervallen (enkel) in het kader van deze wedstrijd iedere maand, m.a.w. bij de start van iedere maand staat de teller van elke deelnemer op nul.

8. Contactname door vzw Veurne Toe koer met de winnaar – Timing op straffe van verval

8.1. Auto

vzw Veurne Toe koer zal de winnaar van de auto per aangetekend schrijven op het adres dat werd opgegeven door de winnaar op de hoogte brengen. De aangetekende zending wordt verstuurd binnen de vijf werkdagen na de dag van de trekking.
vzw Veurne Toe koer zal daarnaast alle redelijke inspanningen leveren om de winnaar van de auto te bereiken via andere communicatiemiddelen (waaronder e-mail en telefoon), voor zover vzw Veurne Toe koer over deze gegevens beschikt, zonder dat hieruit voor vzw Veurne Toe koer een resultaatsverbintenis kan worden afgeleid.
De winnaars zullen eveneens op de website van vzw Veurne Toe koer worden vermeld. Vanaf de dag volgend op de datum op de poststempel (bij gebreke aan duidelijkheid hieromtrent begint de termijn te lopen de dag volgend op de dag waarop de aangetekende zending waarbij de winnaar op de hoogte wordt gebracht, werd gedateerd), heeft de winnaar een termijn van één maand om zich kenbaar te maken bij vzw Veurne Toe koer. De winnaar kan zich binnen deze termijn ofwel mondeling ofwel per e-mail kenbaar maken, waarna hij een bevestiging van vzw Veurne Toe koer zal ontvangen.
Inbegrepen deze eerste termijn van één maand (ongeacht of de winnaar van de auto eerder contact opneemt met vzw Veurne Toe koer) heeft de winnaar van de auto een termijn van 6 weken vanaf de voormelde aanvangsdatum om aan vzw Veurne Toe koer zijn keuze door te geven voor de auto. Deze keuze is onherroepelijk en dient schriftelijk aan vzw Veurne Toe koer te worden meegedeeld en dient vzw Veurne Toe koer binnen de opgegeven termijn te bereiken, waarna de winnaar opnieuw een bevestiging van vzw Veurne Toe koer zal ontvangen. Bij gebreke aan uitdrukkelijke of tijdige keuze, zal de auto aan een goed doel worden geschonken en is de winnaar definitief en onherroepelijk vervallen van enig recht op de prijs.
Indien de winnaar de auto kiest, dan beschikt hij over een termijn van 14 dagen vanaf het verstrijken van voormelde termijn van 6 weken om afspraken te maken met de autodealer, tenzij de winnaar anders overeenkomt met de autodealer.

8.2. Andere prijzen

De winnaars zullen op de website van vzw Veurne Toe koer worden vermeld.
vzw Veurne Toe koer zal de winnaars eveneens contacteren per e-mail. Indien geen e-mailadres werd opgegeven, zal vzw Veurne Toe koer de winnaar contacteren per gewone post, voor zover vzw Veurne Toe koer over deze gegevens beschikt, zonder dat hieruit voor vzw Veurne Toe koer een resultaatsverbintenis kan worden afgeleid..
De winnaars dienen hun prijs binnen een termijn van twee maanden vanaf de trekking af te halen bij vzw Veurne Toe koer op het adres Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, tenzij anders zou worden vermeld op de website dan wel in de communicatie van vzw Veurne Toe koer aan de winnaars.

9. Overdraagbaarheid van de prijs door de winnaar van de auto

De winnaar van de auto kan de prijs overdragen aan een familielid in 1e of 2e rang of aan de vennootschap waarvan hij bestuurder of zaakvoerder is op het ogenblik van de trekking, mits de overnemer alle toepasselijke bepalingen en voorwaarden strikt naleeft en zich onderwerpt aan het wedstrijdreglement en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.
De fiscale, financiële of welke gevolgen dan ook van deze overdracht, zijn volledig ten laste van de winnaar en/of de overnemer, zonder verhaal tegen vzw Veurne Toe koer.


10. Afwezigheid van winnaar

In het geval dat de winnaar niet of niet tijdig kan worden geïdentificeerd, wanneer de winnaar de prijs niet in ontvangst wenst te nemen of niet tijdig opvraagt, of wanneer de winnaar zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig nakomt, alsook enige andere reden te wijten aan de winnaar waardoor de prijs niet of niet tijdig kan of zal worden ter beschikking gesteld, zal de desbetreffende prijs doorgegeven worden aan een reserve winnaar of aan een goed doel worden geschonken.
vzw Veurne Toe koer bepaalt op dat moment naar eigen inzichten aan welk goed doel of aan welke goede doelen de prijs wordt geschonken.


11. Zichtbare en verborgen gebreken – niet-conforme levering

vzw Veurne Toe koer kan niet worden aangesproken voor enige zichtbare gebreken aan de gewonnen prijs, noch voor de niet-conforme levering. vzw Veurne Toe koer kan niet worden aangesproken voor enige verborgen gebreken aan de gewonnen prijs.
De winnaar van de auto kan desgevallend enkel verhaal uitoefenen tegen de autodealer.

12. Misbruiken-bedrog

Bij misbruiken, bedrog of (poging tot) manipulatie van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zal de betrokken deelnemer en/of handelaar en/of autodealer of enige andere betrokkene, uit de wedstrijd kunnen uitgesloten worden. De organisatie beslist op autonome wijze over deze uitsluiting, zonder enig recht van verhaal of beroep.


13. Persoonsgegevens en afbeelding winnaar

Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de organisatie de toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de organisatie. De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden die gelinkt zijn aan de wedstrijd.


14. Privacy en bescherming van de persoonsgegevens

Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is vzw Veurne Toe koer, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Sint-Denisplaats 16 en met ondernemingsnummer 0607.985.904. De verwerker van de persoonsgegevens is de vennootschap J4S BVBA, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Kanonstraat 24 en met ondernemingsnummer 0867.320.946 of de door haar in het kader van deze opdracht (in onderaanneming) aangestelde personen of vennootschappen.

vzw Veurne Toe koer verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De organisatie en verloop van deze wedstrijd, waaronder het verzamelen van de digitale toekoer.punten, de trekking van de winnaars en contactname met de winnaars.
Intern gebruik door vzw Veurne Toe koer in het kader van en ter bevordering van haar doel, met name de ondersteuning van de handelaars in Veurne en deelgemeenten. In dit kader kunnen de gegevens bv. gebruikt worden voor het verzenden van nieuwsbrieven door vzw Veurne Toe koer. Het opstellen van statistieken en marktonderzoeken.
De persoonsgegevens worden eveneens overgemaakt aan de handelaars bij wie de deelnemer zijn Toekoer pas-kaart heeft gescand. De handelaar in kwestie kan de gegevens voor commerciële doeleinden aanwenden, tenzij de deelnemer zich hiertegen verzet. De deelnemer kan dit verzet per handelaar uitoefenen door in te loggen op de website www.veurnetoekoer.be en bepaalde of alle handelaars uit te vinken.

Door registratie van de Toekoer pas-kaart en deelname aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer met volledige kennis van zaken dat de verwerking van de persoonsgegevens voor deze doelstellingen zal worden aangewend.

De deelnemer beschikt op elk moment over het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Hij heeft eveneens het recht om, op elk moment en kosteloos, zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of de hogervermelde overdracht van deze gegevens met het oog op direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen, kan de deelnemer zoals hierboven vermeld inloggen op de website www.veurnetoekoer.be en de nodige aanpassingen doorvoeren of zijn verzoek schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking vzw Veurne Toe koer, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne (of per e-mail aan vzw Veurne Toe koer) met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart.


15. Wijzigingen wedstrijdreglement – wijzigingen wedstrijd

Het is vzw Veurne Toe koer toegestaan éénzijdig wijzigingen en aanvullingen (o.m. in functie van ontstane noden of problemen) aan te brengen aan het wedstrijdreglement.

vzw Veurne Toe koer kan beslissen om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit rechtvaardigen of vereisen (bv. in geval in een bepaalde maand, om welke reden dan ook, geen auto, of geen prijs ter beschikking kan worden gesteld). vzw Veurne Toe koer kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Eventuele afwijkende bepalingen en aankondigingen op de website www.veurnetoekoer.be (bv. in verband met de prijzen) primeren steeds op het wedstrijdreglement.


16. Aansprakelijkheid

vzw Veurne Toe koer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele in gebreke blijven van haar partners (bv. de handelaars en de producent van de software en de Toekoer pas-kaart), autodealers of leveranciers van de prijzen) voor wat betreft de niet-nakoming van de op hen rustende verplichtingen, zoals bv. het leveren van de prijs of het ter beschikking stellen van de tablet. vzw Veurne Toe koer zal alle redelijke inspanningen leveren om hieraan een oplossing te bieden en bv. een andere prijs ter beschikking te laten stellen.

De inhoud van het wedstrijdreglement en andere aankondigingen van vzw Veurne Toe koer gelden onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Druk- spel- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege vzw Veurne Toe koer.


17. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Op deze wedstrijd en op dit wedstrijdreglement is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die betrekking hebben op de wedstrijd of het reglement zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Veurne.